Privacy policy

 

PRIVACY-BELEID


PRIVACYVERKLARING
Hecht s.a.

 

Van kracht sinds : 20/05/2018

We zijn er trots op dat we de privacy van onze gebruikers respecteren en dat we hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving behandelen.
Het privacybeleid is bedoeld om u in volledige transparantie te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we deze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.
Op deze pagina geven wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. Wij nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie te lezen die hier beschikbaar is.
We vestigen uw aandacht op de noodzaak om dit handvest zorgvuldig te lezen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: rgpd@hecht.be.
 

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?
HECHT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u onze volledige contactgegevens:

HECHT SA
13 avenue de l'Industrie 1420 Braine-l'Alleud
N° BCE : 0470.557.088
info@hecht.be

 
2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wij verzamelen uw gegevens - al dan niet persoonlijk - om verschillende redenen die in het volgende punt worden gedefinieerd (zie punt 3). Het gaat om de volgende gegevens:
- uw identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres) 
- uw bankgegevens (IBAN- en BIC/SWIFT-rekeningnummer) en facturatiegegevens;
- onze communicatie (via e-mail of andere);
- de pagina's die u op onze site heeft geraadpleegd;
- het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt;
- de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de site te vinden;
- je browsevoorkeuren.

 
3. WAAROM VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?
Wij verzamelen uw gegevens vooral om uw bestelling te kunnen verwerken, om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Tot slot stellen uw gegevens ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.
 

4. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?
De meeste van uw gegevens worden aan ons gecommuniceerd door uw actieve deelname. Dit is het geval wanneer u ons uw identificatiegegevens stuurt om een bestelling te plaatsen. Andere gegevens, zoals de pagina's die u hebt bezocht, worden automatisch verzameld, via de geraadpleegde servers en de "cookies" die op onze site worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een "cookie" is, waarvoor het wordt gebruikt en welke gegevens het precies verzamelt, kunt u terecht op onze pagina over ons cookiebeleid.
 

5. ZIJN UW GEGEVENS BESCHERMD?
We zijn toegewijd aan het respecteren van de privacy van onze gebruikers. Wij hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers zoveel mogelijk het lekken, de vernietiging, het verlies, de openbaarmaking, het gebruik, de toegang of de ongeoorloofde wijziging van uw gegevens voorkomen.


6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zie punt 3).
 

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U ZE UIT?
U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te controleren, in te zien, te corrigeren, te wissen, door te geven en zich te verzetten tegen het gebruik ervan, en om de beperking van uw gegevens te vragen. Stuur ons hiervoor een e-mail naar het volgende adres: rgpd@hecht.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.
 

8. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDT DEZE BEKEND GEMAAKT?
Onze medewerkers en onderaannemers. Zij hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling en/of voor de verwezenlijking van de nagestreefde doelstellingen (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.
 

9. DRAGEN WE UW GEGEVENS OVER NAAR HET BUITENLAND?
Wij geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in uw land van verblijf kunt vinden.
 

10. WAT IS ONS BELEID MET BETREKKING TOT GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?
Onze site en de verkoop van onze producten zijn niet gericht op kinderen onder de 18 jaar. Als u weet dat uw minderjarige kind zijn of haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via rgpd@hecht.be.
 

11. WAT GEBEURT ER ALS ER EEN VERANDERING IN HET HANDVEST KOMT?
Als we dit Privacybeleid wijzigen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via onze website.
 

12.  WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?
Lange proeven komen niemand ten goede. In geval van een geschil tussen ons verbinden wij ons ertoe de dialoog en de openheid te bevorderen bij het zoeken naar een minnelijke schikking.
 

 

 


 

1.  ALGEMENE WAARSCHUWING

 1.1. S.A. HECHT (hierna: "HECHT") respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna: de "Gebruikers").

1.2 De HECHT verwerkt de aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 (hierna de "algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

1.3 Toegang tot de website www.hecht.be (hierna de "Site") impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het "Beleid"), evenals van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") en het Cookiebeleid (hierna het "Cookiebeleid").

1.4 De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en geeft HECHT toestemming om de persoonsgegevens die hij/zij in het kader van de door HECHT ter beschikking gestelde besteldienst (hierna: de "Dienst") communiceert, te verwerken in overeenstemming met hetgeen in het Charter is bepaald.

1.5 Het Charter is geldig voor alle pagina's die op de Site worden gehost en voor de registraties van deze Site. Het is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar HECHT kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. HECHT kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevens die op of door deze sites worden verwerkt.

2. CONTROLLER

2.1 Toegang tot de Site wordt verleend zonder dat persoonsgegevens, zoals met name naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz., aan de Site moeten worden verstrekt.

2.2 In het kader van de Dienst kan van de Gebruiker worden verlangd dat hij bepaalde persoonsgegevens doorgeeft. In dit geval is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens:
SA HECHT
Industrielaan 13 B-1420 Braine-l'Alleud
N° BCE: 0470.557.088
 
2.3 Eventuele vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan het volgende adres: rgpd@hecht.be.
 


3. GEGEVENSVERZAMELING

 3.1 Door het plaatsen van een bestelling bij onze verkoopafdeling staat de Gebruiker met name toe dat HECHT voor de in punt 4 genoemde doeleinden de volgende informatie registreert en bewaart:
- identificatiegegevens, zoals naam en voornaam, titel, e-mailadres, afleveradres;
- bankgegevens die nodig zijn voor de Dienst, zoals bankrekeningnummers, IBAN en BIC/SWIFT;
- factureringsgegevens;
- communicatie tussen de gebruiker en HECHT;

 3.2 De Gebruiker geeft HECHT tevens toestemming om voor de in punt 4 genoemde doeleinden te registreren en op te slaan:
- informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verzonden voor een doel dat in het Charter, de algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV"), de GTCU, het Cookiebeleid, op de Site of op enig ander communicatiemiddel dat door HECHT wordt gebruikt, wordt vermeld;
 
3.3 Om de navigatie op de Site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Site gebruik maken van "cookies". Deze "cookies" registreren in het bijzonder:
 - de navigatievoorkeuren van de gebruiker;
- de datum en het tijdstip van toegang tot de site en andere verkeersgegevens;
- de geraadpleegde pagina's;
 
Alle informatie met betrekking tot cookies is opgenomen in het cookiebeleid van HECHT.


3.4 Wanneer de Gebruiker zich toegang verschaft tot de Site, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:
 - het type domein waarmee de gebruiker verbinding maakt met het internet;
- het IP-adres dat aan de gebruiker is toegewezen (op het moment van de verbinding);
- de datum en het tijdstip van toegang tot de site en andere verkeersgegevens;
- communicatiegegevens;
- de bezochte pagina's;
- het gebruikte type browser;
- het gebruikte platform en/of besturingssysteem;
- de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.
 

3.5 Er worden geen nominatieve gegevens verzameld waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd door middel van cookies en geraadpleegde servers. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard voor statistische doeleinden en om de Site te verbeteren.

4. DOEL VAN DE BEHANDELING

 4.1 HECHT verzamelt, registreert en gebruikt de gegevens van haar Gebruikers met name voor de volgende doeleinden:
- de contractuele relatie met de Gebruiker vast te stellen, uit te voeren en uit te voeren;
- om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
- om de dienst te verlenen;
- om de gebruiker in staat te stellen berichten te ontvangen;
- om de levering en het gebruik van de Site te vergemakkelijken;
- om de ervaring van de Gebruiker op de Site te personaliseren;
- om te reageren op verzoeken om informatie;
- voor alle marketingacties en promoties die door HECHT worden voorgesteld aan Gebruikers die hun toestemming hebben gegeven;
- om hen te informeren over wijzigingen in de Site en de functionaliteiten ervan;
- voor alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 


5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 5.1 Volgens de voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten:

- Recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking.
- Recht van toegang en verificatie van gegevens: de gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot de gegevens die HECHT over hem heeft of controleren of deze in de HECHT-databank zijn opgenomen.
- Recht van verzet: de gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens door HECHT;
- Recht op verwijdering en/of wijziging: de gebruiker kan HECHT te allen tijde informeren over de correcties die moeten worden aangebracht in de gegevens die op hem betrekking hebben en, indien nodig, verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens.
- Recht van beperking van de verwerking: de gebruiker kan met name de beperking van de verwerking verkrijgen wanneer hij zich tegen de verwerking heeft verzet, wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist, wanneer hij van mening is dat de verwerking onrechtmatig is.
- Recht van overdraagbaarheid: De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij aan HECHT heeft verstrekt te ontvangen en kan HECHT vragen deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.


5.2 De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, deze te controleren, door te geven, in sommige van de hierboven genoemde gevallen de verwerking ervan te beperken en te corrigeren. De gebruiker kan ook kosteloos verzoeken om correctie en, indien nodig, om verwijdering van al zijn persoonsgegevens uit de database van HECHT - met uitzondering van de gegevens die HECHT wettelijk verplicht is te bewaren - en zich verzetten tegen het gebruik ervan en, indien nodig, verzoeken om beperking van dergelijke gegevens.

Om zijn rechten uit te oefenen, stuurt de Gebruiker een schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking:
- per e-mail: rgpd@hecht.be
- per post: Hecht s.a./RGPD - av. de l'Industrie 13 - B-1420 Braine-l'Alleud
 

5.3 HECHT zal dan het nodige doen om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan dit verzoek te voldoen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.
 


6. BEWAARPERIODE

HECHT zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers bewaren zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken (zie punt 4).
 


7.KLACHTEN BIJ DE CONTROLEAUTORITEIT

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Commission de la Protection de la Vie Privée, waarvan het contactadres als volgt is:
 
Commission de la Protection de la Vie Privée Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

8. VEILIGHEID

8.1 HECHT heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om een aan het risico aangepast beveiligingsniveau te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden gehost zoveel mogelijk worden voorkomen:
 - ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
- oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens ;
- de onwettige vernietiging of het toevallige verlies van dergelijke gegevens.

8.2 De medewerkers van HECHT die toegang hebben tot deze gegevens zijn in dit verband gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht. HECHT kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van verduistering van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.
 
8.3 Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te stellen die in strijd zijn met dit Charter, de AV, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en de gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of doorgegeven, of de poging tot het plegen van een van deze strafbare feiten, worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van deze straffen alleen.

 

9. MEDEDELING AAN DERDEN

9.1 HECHT beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Zij zal deze niet aan derden mededelen onder andere voorwaarden dan die welke in het Handvest zijn vastgesteld, bijvoorbeeld om de in punt 4 bedoelde en omschreven doelstellingen te verwezenlijken, of onder de voorwaarden die de wet haar daartoe verplicht.

 
9.2 HECHT kan de persoonsgegevens van haar Gebruikers aan derden doorgeven voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met haar Gebruikers. In dit geval zullen deze derden deze informatie niet aan andere derden doorgeven, behalve in een van de twee volgende situaties:

- de mededeling door deze derden van deze informatie aan hun leveranciers of onderaannemers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- wanneer deze derden op grond van de geldende regelgeving verplicht zijn bepaalde informatie of documenten te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld en, in het algemeen, aan elke bevoegde overheidsinstantie.
 
9.3 De mededeling van dergelijke informatie aan voornoemde personen is onder alle omstandigheden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk of vereist is volgens de toepasselijke regelgeving.

10. OVERDRACHT NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE UNIE
 

HECHT geeft alleen gegevens door aan een land dat geen lid is van de Europese Unie wanneer dit land een adequaat beschermingsniveau waarborgt in de zin van de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten daarvan en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de "algemene verordening inzake gegevensbescherming") of voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door de bescherming van gegevens te waarborgen door middel van passende contractuele bepalingen.
 

11. DIRECTE MARKETING

11.1 Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden voor andere artikelen of diensten dan die waarop de gebruiker zich reeds heeft geabonneerd;

11.2 Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketing doeleinden, behoudt de gebruiker zich het recht voor om te allen tijde, op verzoek en kosteloos, bezwaar te maken tegen dit gebruik. Om dit te doen, hoeft de Gebruiker zijn verzoek alleen aan het volgende adres kenbaar te maken: rgpd@hecht.be.

12. UPDATES EN WIJZIGINGEN VAN HET HANDVEST

Door de Gebruikers per e-mail, op de Website of anderszins te informeren, kan HECHT het Handvest wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving (zoals het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming dat van toepassing is vanaf 25 mei 2018), de aanbevelingen van de Belgische Privacycommissie, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europees Comité voor de bescherming van persoonsgegevens en de beslissingen van de rechtbanken en gerechtshoven op dit gebied.

 

13. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE BEPALINGEN

13.1 De onthouding van HECHT om op een bepaald moment gebruik te maken van een bepaling van het Handvest kan niet worden uitgelegd als een verzaking aan haar recht om op een later tijdstip haar rechten uit hoofde van het Handvest te doen gelden.

13.2 De nietigheid, het verval of de onafdwingbaarheid van een van de voorgaande of volgende bepalingen zal niet leiden tot de nietigheid van het Handvest in zijn geheel. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, vervallen of niet afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. HECHT verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere, die zoveel mogelijk hetzelfde doel nastreeft.
 


14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

14.1 De geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van het Charter is onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht dit toelaten.

14.2. In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Handvest zijn de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bij uitsluiting bevoegd, voor zover de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht dit toelaten.

14.3. De KLANT en HECHT verbinden zich ertoe om, alvorens stappen te ondernemen met het oog op de gerechtelijke beslechting van een geschil, te trachten het geschil in der minne op te lossen. Daartoe nemen de KLANT en HECHT eerst contact op met elkaar, voordat zij, indien nodig, hun toevlucht nemen tot bemiddeling, arbitrage of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.